Hľadaj

Štatút súťaže

PREAMBULA

Tento Štatút propagačnej a marketingovej súťaže Staň sa eko-hrdinom (ďalej len „Súťaž“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá Súťaže a presne určuje podmienky riadneho priebehu Súťaže (ďalej len „Štatút“).

I VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

1.1 Vyhlasovateľom Súťaže je spoločnosť Vaillant Group Slovakia, s.r.o. sídlo: Pplk.Pľjušťa 45, 909 01 Skalica, IČO: 35765712, IČ DPH: SK7020000009, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 11650/T (ďalej len „Vyhlasovateľ“).

II CIEĽ SÚŤAŽE

2.1 Cieľom Súťaže je budovanie dobrého mena Vaillant Group ako spoločensky zodpovednej firmy, ktorej záleží na podpore mladých talentov a presadzovaní ekologických riešení v oblasti obnoviteľných zdrojov energií.

2.2 Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách v platnom znení a nie je hazardnou hrou.

III TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE

3.1 Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky v období od 1.11.2022 do 15.7.2023, pričom účastníci Súťaže sa musia prihlásiť najneskôr do 31.5.2023 12:00 a odovzdať prácu na posúdenie najneskôr do 31.5.2023 0:00.

IV OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SÚŤAŽE

4.1 Právo zúčastniť sa Súťaže majú len osoby staršie 18 rokov, ktorí sú študentami 5. ročníka inžinierskeho štúdia v školskom roku 2022/2023 na niektorej zo slovenských univerzít technického zamerania.

4.2 Z účasti v Súťaži sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Vyhlasovateľovi, alebo sú osobami ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby blízke v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Z. občiansky zákonníka (ďalej len „OZ“) všetkým osobám uvedené v tomto ustanovení Štatútu.

4.3 V prípade, že sa výhercom stane osoba vylúčená podľa ods. 4.2 tohto článku Štatútu, takejto vylúčenej osobe nevzniká nárok na výhru. Výhra takejto osobe nebude odovzdaná a v prípade, že výhra jej bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť Vyhlasovateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Vyhlasovateľa, resp. nahradiť Vyhlasovateľovi plnú hodnotu príslušnej výhry.

V PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

5.1 Účastníkom Súťaže sa môže stať študent inžinierskeho štúdia v zmysle článku IV tohto Štatútu, ktorý v období konania Súťaže podľa článku III vyplní súťažný kontaktný formulár a uvedie kontaktné údaje (meno, priezvisko, emailová adresa a telefónny kontakt), názov diplomovej práce, názov školy, fakulty a študijného odboru.

5.2. Súťažný kontaktný formulár bude zverejnený na webovej stránke https://www.vaillant.sk/pre-zakaznikov/stan-sa-eko-hrdinom/.

5.3 Za účelom posúdenia a vyhodnotenia diplomových prác bude zriadená odborná komisia.

5.4 Účastník súťaže, ktorý sa do Súťaže prihlási v zmysle bodu 5.1 bude kontaktovaný za účelom poskytnutia svojej diplomovej práce na vyhodnotenie členom odbornej komisie. Členovia komisie budú posudzovať prihlásené diplomové práce najmä z hľadiska ekologického prínosu v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energie.

VI CENY V SÚŤAŽI

6.1 Odborná komisia vyhlási tri najlepšie práce.

6.2 Autori troch víťazných prác budú vyzvaní, aby odprezentovali svoju prácu na Konferencii Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia (SSTP) v rozsahu maximálne 15 minút.

6.3 Učastníci konferencie rozhodnú o celkovom poradí výhercov.

6.4 Výhercovia získajú nasledovné finančné výhry: 1. miesto 1 000 EUR, 2. miesto 750 EUR a 3. miesto 500 EUR.

VII OZNÁMENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE A ODOVZDANIE VÝHRY

7.1 Vyhlásenie výsledkov bude zverejnené najneskôr do 10 pracovných dní od rozhodnutia odbornej komisie na https://www.vaillant.sk/pre-zakaznikov/stan-sa-eko-hrdinom/ uvedením mena, priezviska, fakulty a školy výhercov.

7.2 Vyhlasovateľ vyzve autorov troch víťazných prác, aby odprezentovali svoju prácu na Konferencii Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia (SSTP) v rozsahu maximálne 15 minút. Pričom o umiestnení jednotlivých prác rozhodnú účastníci konferencie hlasovaním.

7.3 Výherca bezodkladne po tom, ako mu bolo oznámené, že vyhral, najneskôr však do siedmich pracovných dní je povinný oznámiť vyhlasovateľovi svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a číslo bankového účtu, na ktorý chce, aby mu bola výhra odovzdaná (prevedená).

7.3 Vyhlasovateľ odovzdá (prevedie) výhru výhercovi jej pripísaním na bankový účet výhercu po zrazení príslušnej dane.

7.4 V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercovi alebo sa výherca o výhru neprihlási Vyhlasovateľovi ani do 14 dní odo dňa márneho pokusu kontaktovať alebo odovzdať výhru, výherca stráca právo na získanie výhry.

VIII VÝHRY A DAŇ Z PRÍJMOV

8.1 Výhry uvedené v štatúte predstavujú výhry pred zdanením. Výhry, ktoré obdržia výhercovia predstavujú výhry po zdanení.

8.2 Výhra z reklamnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.

8.3 Vyhlasovateľ v súlade s § 43 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov vyberie daň z príjmu zrážkou vo výške 19 % z hlavnej peňažnej výhry pri výplate výhry. Ak výhra je vyplatená, poukázaná alebo pripísaná daňovníkovi nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov, použije sa sadzba dane vo výške 35 %. Vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za splnenie daňových povinností pre daňového nerezidenta alebo pre daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré pre neho vyplývajú z krajiny, v ktorej je daňovým rezidentom.

IX OSOBNÉ ÚDAJE

9.1 Osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu uvedenom v článku V ods. 5.1 tohto Štatútu t.j. údaje uvedené vo formulári, ktorý účastník vypĺňa a zasiela Vyhlasovateľovi (ďalej len „Osobné údaje“) budú spracované za účelom:

9.1.1 organizácie Súťaže, čo zahŕňa: identifikáciu účastníkov uvedením mena a priezviska, emailového kontaktu, telefonického kontaktu, názov diplomovej práce, názov školy a fakulty; zaradenie do databázy účastníkov Súťaže; organizáciu a vyhodnotenie Súťaže; komunikáciu s výhercami; odovzdanie výhier výhercom; vyhlásenie výhercov podľa článku VIII ods. 8.1 tohto Štatútu; ochranu práv a právom chránených záujmov Vyhlasovateľa, ako aj ostatných súťažiacich, v súvislosti s organizáciou tejto Súťaže,

9.1.2 marketingových aktivít Vyhlasovateľa, ktoré sú určené pre vykonávanie priameho marketingu na propagáciu Vyhlasovateľa a jeho produktov vrátane zasielania informácií o náborových aktivitách Vyhlasovateľa, informovania o novinkách alebo iných dôležitých skutočnostiach o Vyhlasovateľovi a jeho produktoch.

9.2 Vyhlasovateľ bude spracovávať Osobné údaje na základe týchto právnych titulov:

9.2.1 na účely organizovania Súťaže (článok IX ods. 9.1.1 Štatútu) – plnenie práv a povinností vedúcich k naplneniu verejného prísľubu (t.j. Súťaže), pričom Vyhlasovateľ prijal opatrenia pred vyhlásením verejného prísľubu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie (EÚ) 2016/679 ( „GDPR“); dodržanie právneho záväzku, ktorý sa na Vyhlasovateľa v súvislosti s týmto verejným prísľubom (t.j. Súťaži) vzťahuje v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR a uplatnenie oprávneného záujmu na ochrane vlastníctva a podnikania vrátane ochrany a presadzovania právnych nárokov Vyhlasovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ak dôjde k sporu v súvislosti s verejným prísľubom (t.j. Súťažou).

9.2.2 na marketingové účely so súhlasom podľa článku 6 ods. 1 písm. (a) GDPR, na účel podľa článku IX ods. 9.1.2 Štatútu,

9.3 Doba spracovania Osobných údajov:

9.3.1 na účely organizovania Súťaže (článok IX ods. 9.1.1 Štatútu) je doba trvania Súťaže a ďalej po dobu neurčitú do odvolania súhlasu.

9.3.2 na marketingové účely (článok IX ods. 9.1.2 Štatútu) po dobu neurčitú do odvolania súhlasu.

9.4 Poskytnutie Osobných údajov účastníkmi Súťaže na účely organizovania Súťaže (článok IX ods. 9.1.1 Štatútu) je dobrovoľné, avšak je nevyhnutnou podmienkou pre účasť účastníkov v Súťaži a bez toho nie je možné sa tejto súťaže zúčastniť. Poskytnutie Osobných údajov účastníkmi Súťaže na marketingové účely (článok IX ods. 9.1.2 Štatútu) je dobrovoľné, nie je podmienené účasťou účastníkov v Súťaži, účastník vyjadruje zapojením sa do Súťaže svoj slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas so spracovávaním jeho Osobných údajov na marketingové účely (článok IX ods. 9.1.2 Štatútu). V prípade, že účastník Súťaže nemá záujem poskytnúť súhlas so spracovávaním jeho Osobných údajov na marketingové účely (článok IX ods. 9.1.2 Štatútu) je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas, resp. ho neudeliť pri prihlásení sa do súťaže.

9.5 Správcom Osobných údajov poskytnutých účastníkmi Súťaže je Vyhlasovateľ. Osobné údaje poskytnuté účastníkmi Súťaže môžu okrem Vyhlasovateľa spracovávať ako spracovatelia subjekty poverené Vyhlasovateľom, a to podľa jeho pokynov a za rovnakým účelom ako Vyhlasovateľ, marketingové spoločnosti určené Vyhlasovateľom, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovní, daňoví a právni poradcovia.

9.6 Práva účastníkov Súťaže je možné uplatniť na kontakte Vyhlasovateľa uvedený v článku I ods. 1.1 tohto Štatútu. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže účastník Súťaže obrátiť na Vyhlasovateľa na jeho poštovej adrese uvedenej v článku I ods. 1.1 tohto Štatútu, kde môže účastník Súťaže podať k Vyhlasovateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti či iné otázky.

9.7 Účastník Súťaže má práva podľa príslušnej právnej úpravy, t.j. hlavne má právo na prístup ku svojím Osobným údajom, na opravu Osobných údajov, na obmedzenie spracovania Osobných údajov, na výmaz Osobných údajov, vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov, na prenositeľnosť Osobných údajov, odvolať súhlas so spracovaním Osobných údajov písomne na adresu Vyhlasovateľa uvedenej v článku I ods. 1.1 tohto Štatútu, podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, sídlo: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3214 v prípade, že sa súťažiaci domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu Osobných údajov. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.dataprotection.gov.sk.

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorá bude doručená Vyhlasovateľovi bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku bude dotknutá osoba vždy informovaná najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné. V prípade, ak by žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nebola vybavená v súlade s GDPR má účastník Súťaže možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom súde.

Spracovanie Osobných údajov účastníkov Súťaže nebude predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobne významne dotýkalo.

9.8 Vyhlasovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany Osobných údajov účastníkov Súťaže. Vyhlasovateľ vyhlasuje, že k Osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

9.9 Účastník účasťou v Súťaži vyslovil slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas, že bude v prípade výhry jeho meno, priezvisko a názov školy a fakulty bezplatne zverejnené na internetovej stránke Vyhlasovateľa https://www.vaillant.sk/pre-zakaznikov/stan-sa-eko-hrdinom/, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR na základe udeleného súhlasu so spracovaním Osobných údajov. Osobné údaje podľa tohto ustanovenia budú spracovávané dovtedy, kým účastník svoj súhlas neodvolá alebo po dobu nevyhnutnú k naplneniu účelu spracovania. Účastník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať a takéto odvolanie nebude mať žiadny negatívny vplyv na účasť účastníka v súťaži. Súhlas možno odvolať prostredníctvom žiadosti zaslanej na adresu Vyhlasovateľa uvedenú v článku I ods. 1.1 tohto Štatútu. Odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na spracovanie Osobných údajov na základe iných právnych titulov, a to po dobu nevyhnutne nutnú k naplneniu účelu takéhoto spracovania.

X PRÁVO VYHLASOVATEĽA SÚŤAŽE MENIŤ ŠTATÚT SÚŤAŽE

10.1 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania Súťaže pozmeniť alebo upraviť tento Štatút, vrátane zmeny výhier, ako aj právo Súťaž predĺžiť, skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrad. Zmenu alebo úpravu pravidiel alebo podmienok súťaže sa Vyhlasovateľ zaväzuje zverejniť na internetovej stránke https://www.vaillant.sk/pre-zakaznikov/stan-sa-eko-hrdinom/statut-sutaze/

XI OSOBITNÉ USTANOVENIA

11.1 Vyhlasovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré účastníkom prípadne vznikli v súvislosti s účasťou v Súťaži či v súvislosti s použitím výhier.

11.2 Vyhlasovateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži alebo získaním výhry.

11.3 Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú všetci účastníci svoj súhlas s podmienkami tohto Štatútu.

11.4 Vyhlasovateľ vylúči zo súťaže účastníka, ktorý nesúhlasí so svojou účasťou v Súťaži a požiada o to Vyhlasovateľa.

XII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Tento Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Vyhlasovateľom a účinnosť dňom vyhlásenia Súťaže.

12.2 V prípade nejasností na propagačných materiáloch týkajúcich sa Súťaže, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto Štatútu, ak by to nebolo možné tak bude rozhodovať stanovisko Vyhlasovateľa.

12.3 Vyhlasovateľ a jednotliví účastníci, sa zaväzujú v prípade vzniku sporu riešiť akékoľvek spory vzájomnými rokovaniami a dohodou.

12.4 Vyhlasovateľ potvrdzuje, že tento Štatút vydal slobodne a prejavuje svoju vôľu byť ním v Súťaži viazaný.

V Skalici, dňa 1.11.2022

Vaillant Group Slovakia,s.r.o.

Ing. Peter Wolf

riaditeľ