Hľadaj

Služby zákazníkom

Skontroloval technik Váš kotol správne?

Na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky, zachovania účinnosti zariadenia, neskracovania jeho životnosti a najmä na naplnenie zákona č.17/2007 Z.z.sa odporúča uskutočňovať pravidelné prehliadky i po uplynutí záručnej doby.Jednotlivé prehliadky je vhodné uskutočňovať po vykurovacej sezóne v jarných prípadne letných mesiacoch. Doporučujeme Vám uzatvoriť si zmluvu, s autorizovanou servisnou firmou, o vykonávaní týchto prehliadok. Prehliadky si objednáva a hradí užívateľ zariadenia. Ceny za uskutočnenie prehliadky sú zmluvné podľa dohody alebo uzavretej zmluvy o ich vykonaní s autorizovanou servisnou spoločnosťou. Aktuálny zoznam servisných partnerov nájdete tu

Prehliadka výrobku by mala zahŕňať tieto úkony a kontroly častí, ak sú jeho súčasťou:

1. Kontrola funkčnosti výrobku:

- kontrola funkčných a technických parametrov kotla

2. Kontrola hydraulickej časti:

- kontrola tlaku v okruhu a prípadné dotlakovanie

- kontrola expanznej nádoby a jej prípadné dotlakovanie

- kontrola odvzdušňovacích ventilov, poistných ventilov, čerpadla, trojcestného ventilu, výmenníka a všetkých hydraulických častí výrobku

- v prípade zistenia nedostatkov tieto odstrániť

3. Kontrola spalín a spalinovej cesty:

- kontrola tesnosti spalinovej cesty, kontrola čistoty spaľovacieho priestoru, ventilátora, manostatu, dymovodov, atď. (komín)

- kontrola spalín analyzátorom a v prípade potreby ich správne nastavenie

4. Kontrola bezpečnostných prvkov:

- kontrola snímačov, termostatov, poistných prvkov

5. Kontrola plynovej cesty:

- plynotesnosť, kontrola čistoty sitka plynovej armatúry

6. Kontrola sifónu:

- vyčistenie a kontrola sifónu a jeho následné zavodnenie

7. Kontrola zásobníka TÚV:

- kontrola expanznej nádoby, ak je súčasťou

- kontrola stavu anódy, ak je súčasťou

- kontrola poistného ventilu

- kontrola termostatu, snímača NTC

8. Kontrola konštrukcie:

- skontrolovať skrutky a všetky spoje

9. Kontrola elektroinštalácie:

- skontrolovať elektrické časti, kabeláž, konektory, dotiahnutie spojov

10. Kontrola kvapaliny:

- kontrola nemrznúcich zmesí v okruhu (mrazuvzdornosť, PH)

- kontrola chemických prísad v okruhu

Jednotlivé úkony a kontroly závisia od typu kontrolovaného zariadenia. Úkony, ktoré prislúchajú jednotlivým kotlom alebo zariadeniam sú zapísané v nasledujúcej tabuľke:

Ak počas pravidelnej prehliadky bude na zariadení zistená porucha, je nutné ju odstrániť na mieste alebo v čo možno najkratšom čase z dôvodu správnej funkcie a bezpečného chodu zariadenia. Odstránenie poruchy, ktorá je nad rámec ročnej kontroly a nie je ju možné považovať za záručnú opravu zariadenia, je samostatná položka, a preto môže byť doúčtovaná samostatne k sume za ročnú prehliadku.

Popri všetkých kontrolách odporúčame dať si skontrolovať aj vykurovací systém, pripojenie plynu, externé expanzné nádoby, koncentráciu CO a CO2 v mieste inštalácie zariadenia, komín a prípadné zabezpečenie funkčnosti týchto častí. Všetky tieto externé časti systému, ktoré nie sú súčasťou kontrolovaného zariadenia, vo veľkej miere ovplyvňujú životnosť zariadenia a jeho bezpečnú prevádzku.