It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Pravidelná prehliadka kotla

Skontroloval technik Váš kotol správne?

Na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky, zachovania účinnosti zariadenia, neskracovania jeho životnosti a najmä na naplnenie zákona č.17/2007 Z.z.sa odporúča uskutočňovať pravidelné prehliadky i po uplynutí záručnej doby. Jednotlivé prehliadky je vhodné uskutočňovať po vykurovacej sezóne v jarných prípadne letných mesiacoch. Doporučujeme Vám uzatvoriť si zmluvu, s autorizovanou servisnou firmou, o vykonávaní týchto prehliadok. Prehliadky si objednáva a hradí užívateľ zariadenia. Ceny za uskutočnenie prehliadky sú zmluvné podľa dohody alebo uzavretej zmluvy o ich vykonaní s autorizovanou servisnou spoločnosťou. Aktuálny zoznam servisných partnerov nájdete na našej mape partnerov.

Prehliadka výrobku by mala zahŕňať tieto úkony a kontroly častí, ak sú jeho súčasťou:

1. Kontrola funkčnosti výrobku:

- kontrola funkčných a technických parametrov kotla

2. Kontrola hydraulickej časti:

- kontrola tlaku v okruhu a prípadné dotlakovanie

- kontrola expanznej nádoby a jej prípadné dotlakovanie

- kontrola odvzdušňovacích ventilov, poistných ventilov, čerpadla, trojcestného ventilu, výmenníka a všetkých hydraulických častí výrobku

- v prípade zistenia nedostatkov tieto odstrániť

3. Kontrola spalín a spalinovej cesty:

- kontrola tesnosti spalinovej cesty, kontrola čistoty spaľovacieho priestoru, ventilátora, manostatu, dymovodov, atď. (komín)

- kontrola spalín analyzátorom a v prípade potreby ich správne nastavenie

4. Kontrola bezpečnostných prvkov:

- kontrola snímačov, termostatov, poistných prvkov

5. Kontrola plynovej cesty:

- plynotesnosť, kontrola čistoty sitka plynovej armatúry

6. Kontrola sifónu:

- vyčistenie a kontrola sifónu a jeho následné zavodnenie

7. Kontrola zásobníka TÚV:

- kontrola expanznej nádoby, ak je súčasťou

- kontrola stavu anódy, ak je súčasťou

- kontrola poistného ventilu

- kontrola termostatu, snímača NTC

8. Kontrola konštrukcie:

- skontrolovať skrutky a všetky spoje

9. Kontrola elektroinštalácie:

- skontrolovať elektrické časti, kabeláž, konektory, dotiahnutie spojov

10. Kontrola kvapaliny:

- kontrola nemrznúcich zmesí v okruhu (mrazuvzdornosť, PH)

- kontrola chemických prísad v okruhu

Servisný technik pri kontrole kotla

Jednotlivé úkony a kontroly závisia od typu kontrolovaného zariadenia. Úkony, ktoré prislúchajú jednotlivým kotlom alebo zariadeniam sú zapísané v nasledujúcej tabuľke:

Ak počas pravidelnej prehliadky bude na zariadení zistená porucha, je nutné ju odstrániť na mieste alebo v čo možno najkratšom čase z dôvodu správnej funkcie a bezpečného chodu zariadenia. Odstránenie poruchy, ktorá je nad rámec ročnej kontroly a nie je ju možné považovať za záručnú opravu zariadenia, je samostatná položka, a preto môže byť doúčtovaná samostatne k sume za ročnú prehliadku.

Popri všetkých kontrolách odporúčame dať si skontrolovať aj vykurovací systém, pripojenie plynu, externé expanzné nádoby, koncentráciu CO a CO2 v mieste inštalácie zariadenia, komín a prípadné zabezpečenie funkčnosti týchto častí. Všetky tieto externé časti systému, ktoré nie sú súčasťou kontrolovaného zariadenia, vo veľkej miere ovplyvňujú životnosť zariadenia a jeho bezpečnú prevádzku.

1. Kontrola funkčnosti
2. Kontrola hydraulickej časti
3. Kontrola spalín a spalinovej cesty
4. Kontrola bezpečnostných prvkov
5. Kontrola plynovej cesty
6. Kontrola sifónu
7. Kontrola zásobníka
8. Kontrola konštrukcie
9. Kontrola elektroinštalácie
10. Kontrola kvapaliny
Kondenzačné kotlyxxxxxxxxx
Prietokové ohrievačexxxxxxxx
Elektrické kotlyxxxxx
Zásobníky teplej vodyxxxx
Solárne systémyxxxxx
Tepelné čerpadláxxxxxxx