It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Kogenerácia

Kombinovaná výroba elektriny a tepla

Kombinovaná výroba elektriny a tepla (KVET) je všeobecný pojem pre procesy, pri ktorých sa súčasne vyrába elektrina a teplo. Vyrobené teplo sa používa na zásobovanie vykurovacieho systému a na prípravu teplej vody v samostatnom okruhu. Elektrická energia z kombinovanej výroby sa spotrebúva priamo v rodinných domoch. Prebytky sa dodávajú do verejnej elektrickej siete.

V porovnaní s bežnými generátormi energie sa využíva aj vzniknuté teplo, čím sa dosahuje vyšší stupeň účinnosti. Tým sa znižujú náklady na energiu a emisie CO2. Mini alebo mikro kogeneračné systémy sa používajú v rodinných domoch, zatiaľ čo centralizované kogeneračné systémy sa používajú vo veľkých bytových komplexoch.

Pri kogenerácii sa elektrina vyrába spaľovaním alebo fyzikálnymi reakciami. Odpadové teplo vznikajúce pri tomto procese sa prostredníctvom výmenníka tepla odovzdáva do akumulačnej nádrže a vykurovacej vody. Všetky zohriate vodné pary prítomné v spalinách sa kondenzujú a toto teplo sa využíva na ohrev úžitkovej vody.

Späť na prehľad