It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Ročný výkonnostný faktor

Ročný výkonový faktor, skrátene APF, je špecifická hodnota, ktorá poskytuje informácie o energetickej účinnosti tepelných čerpadiel. Čím je tento faktor vyšší, tým je energetická účinnosť vyššia.

Ročný výkonový faktor sa vypočítava najmä z pomeru elektrickej energie dodanej na prevádzku a tepla odvedeného za rok. Na rozdiel od koeficientu výkonnosti (COP), ktorý sa počíta z rovnakých faktorov, APF je skutočný výpočet energetickej účinnosti, ktorý zohľadňuje aj typ tepelného čerpadla (zem, voda alebo vzduch), správanie používateľa a miestne podmienky, aby sa dosiahol presný výsledok.

Späť na prehľad