It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Všetko o našich tepelných čerpadlách zem-voda.

Maximálna účinnosť, vysoká flexibilita a minimálna údržba: Zistite, prečo sú tepelné čerpadlá typu zem-voda ideálne na zabezpečenie komfortu vykurovania v nových aj starých domoch.
tepelné čerpadlo zem-voda

Všetky tepelné čerpadlá zbierajú energiu z okolia a premieňajú ju na teplo. Tepelné čerpadlá zem-voda využívajú hornú vrstvu pôdy, v ktorej sa ukladá geotermálna energia zo slnečného žiarenia a dažďovej vody. Relatívne stabilné teploty pôdy vytvárajú ideálne prevádzkové podmienky pre tepelné čerpadlá typu zem-voda. Vďaka tomu poskytujú väčší každodenný komfort a menšiu závislosť od fosílnych zdrojov a verejných energetických sietí, pričom umožňujú výrazné úspory prevádzkových nákladov a emisií.

Varianty tepelných čerpadiel zem-voda Na výber sú dva typy.

Tepelné čerpadlá zem-voda sa líšia spôsobom získavania energie zo zeme: buď prostredníctvom povrchových kolektorov (blízko povrchu), alebo geotermálnych sond (hlbšie v zemi). Obidva spôsoby majú určité požiadavky na zabezpečenie optimálneho výkonu:

 • Povrchové kolektory

  Použitie povrchových kolektorov vyžaduje dvakrát väčšiu plochu pre kolektory, ako je veľkosť vykurovanej plochy. Výkopy musia byť hlboké približne 1,50 m a musí byť dodržaná minimálna vzdialenosť medzi kolektormi, vodovodným potrubím, kanálmi a budovami. Plocha kolektora musí byť nespevnená a nezastavaná, aby sa zabezpečilo dostatočné vsakovanie dažďovej vody. Môžu sa tu pokojne vysadiť kríky alebo kroviny.
 • Geotermálne sondy

  Geotermálne sondy sa hodia aj na menšiu plochu pozemku, pretože si vyžadujú len otvor s priemerom približne 15 cm a hĺbkou od 80 m (ideálne, ak sú hlbšie ako 100 m). V tejto vrstve pôdy ponúka konštantná teplota 10 °C dostatok tepelnej energie na pokrytie vašich požiadaviek na vykurovanie a prípravu teplej vody. Ak by bolo potrebné viac, kanál sondy sa môže vyvŕtať hlbšie alebo sa môže pridať druhá sonda (pre vykurovací výkon vyšší ako 8 až 10 kW).

Princíp fungovania tepelného čerpadla zem-voda Ako fungujú tepelné čerpadlá zem-voda?

Tepelné čerpadlo zem-voda je pripojené k sústave potrubí so zmesou veľmi studenej vody a nemrznúcej kvapaliny tzv. prenosnej kvapaliny. Táto kvapalina sa prepravuje potrubím do zeme a späť do tepelného čerpadla. Pri absolvovaní tohto cyklu tepelná energia v zemi zohrieva prenosnú kvapalinu, až kým jej nízky bod varu nespôsobí jej odparenie.

Princíp fungovania tepelného čerpadla zem-voda

Vzniknutá para sa v tepelnom čerpadle stlačí a ešte viac sa tým zohreje. Nakoniec výmenník tepla odovzdá toto teplo vykurovaciemu systému, ktorý ho potom odovzdá vašej domácnosti.

Funkčnosť tepelného čerpadla zem-voda

V lete funguje proces vykurovania aj opačne: Jednoducho udržujte chladnú klímu v interiéri tým, že zmeníte funkciu výmenníka tepla na chladenie pomocou tepelného čerpadla. Teplo z interiéru vášho domu sa môže odvádzať cez vykurovací okruh do zeme, a tak ochladzovať váš dom.

Overenie vhodnosti Správna voľba pre váš domov?

V prípade nehnuteľností s veľkými záhradami ponúkajú tepelné čerpadlá zem-voda množstvo výhod. Ak chcete zistiť, či ich môžete využívať aj vy, pozrite, či váš dom spĺňa tieto požadované hlavné charakteristiky:

 • Dostatočná plocha pozemku

  Na inštaláciu systému tepelného čerpadla zem-voda nepotrebujete veľkú záhradu. Vertikálny systém nevyžaduje viac priestoru, ako je potrebné na prevádzku strojov na výkopové práce vo vašej záhrade.
 • Účinné zateplenie domu

  Všetky tepelné čerpadlá pracujú efektívnejšie pri nižších výstupných teplotách, a preto potrebujú dostatočné rozloženie tepla v dome. A na udržanie dostatočného množstva tepla v dome je nutná dobrá izolácia domu.

Pre a proti Výhody a nevýhody technológie.

Tepelné čerpadlá typu zem-voda vo všeobecnosti ponúkajú niekoľko významných zlepšení oproti konvenčným vykurovacím systémom z hľadiska komfortu, účinnosti a udržateľnosti. Na poskytnutie komplexného pohľadu na túto technológiu je však potrebné poukázať na zvýšené úsilie pri výkopových alebo vŕtacích prácach, ako aj na dôležitosť podmienok podložia pre účinnosť tepelného čerpadla.

 • Pre: Nákladová efektívnosť

  Tepelné čerpadlá zem-voda majú najnižšiu spotrebu elektrickej energie zo všetkých typov tepelných čerpadiel vďaka stabilnej teplote pôdy. Využívanie bezplatnej geotermálnej energie tak prináša úspory prevádzkových nákladov.
 • Pre: Tichá prevádzka

  Náš prepracovaný systém SoundSafe udržiava emisie hluku z prevádzky tepelného čerpadla na minimálnej úrovni a umožňuje tak flexibilné umiestnenie tepelného čerpadla vo vašom dome. Keďže nepracuje s vonkajšou jednotkou, nedochádza k žiadnym emisiám hluku v exteriéry vášho domu.
 • Proti: Náročnosť výstavby

  Čím je pôda štrkovitejšia alebo piesočnatejšia, tým menej efektívne môže tepelné čerpadlo pracovať. Preto hrajú veľkú úlohu pôdne podmienky a na inštaláciu sú potrebné zvýšené náklady na výkopové alebo vŕtacie práce.

Investície vs. finančná podpora Náklady a dotácie na tepelné čerpadlo zem-voda

Akvizičné náklady: Tepelné čerpadlo zem-voda sa pohybuje v cenových reláciách od 4000 do 12000 Eur. Ďalšie náklady vznikajú v súvislosti s povrchovými kolektormi alebo geotermálnymi sondami (v závislosti od počtu jednotiek) a inštaláciou radiátorov alebo podlahového vykurovania (v závislosti od typu radiátorov a veľkosti obytného priestoru).

Náklady na výstavbu: Hlavne náklady na výkopové a vŕtacie práce (v závislosti od množstva a typu kolektorov, pričom geotermálne sondy sú o niečo drahšie). Vyššie náklady na výstavbu by sa mohli očakávať pri modernizácii v porovnaní s novostavbami.

Prevádzkové náklady: Nízke náklady na údržbu a prevádzku vďaka nízkej spotrebe elektrickej energie.

Vláda si dobre uvedomuje potrebu trvalo udržateľného vykurovania, a preto na takéto investície poskytujú dotácie.

Zníženie emisií a nákladov na energiu z vykurovania pomocou moderného systému vykurovania v kombinácii so zateplením domu môže byť podporené z projektu Obnov dom. Viac informácií na www.obnovdom.sk

Kúpa tepelného čerpadla využívajúceho obnoviteľné zdroje môže byť podporená z národného projektu Zelená domácnostiam. Viac informácií na www.zelenadomacnostiam.sk

Vyhľadajte odborníka na tepelné čerpadlá vo svojom okolí a nechajte si poradiť.

Často kladené otázky Bežné otázky, jasné odpovede.

 • Oplatí sa finančná náročnosť inštalácie tepelného čerpadla zem-voda?

  Áno. Počiatočná investícia sa časom oplatí - z finančného aj ekologického hľadiska. Náklady na tepelné čerpadlo zem-voda sú podobné ako pri iných typoch tepelných čerpadiel, s výnimkou prípadného použitia geotermálnych sond. Napriek tomu jeho mimoriadne efektívna prevádzka s minimálnymi emisiami a prevádzkovými nákladmi poskytuje z dlhodobého hľadiska významný potenciál úspor.

 • Akú veľkú plochu pozemku potrebujem na inštaláciu tepelného čerpadla zem-voda?

  To závisí od zvoleného typu kolektora, ako aj od veľkosti obytného priestoru. Nároky geotermálnych sond na vonkajší priestor sú takmer nulové, pokiaľ je na začiatku umožnená prevádzka potrebných vŕtacích strojov. V prípade povrchových kolektorov je naopak na inštaláciu potrebný podstatne väčší pozemok bez stromov alebo zastavaných plôch. Platí pravidlo dvojnásobného množstva štvorcových metrov, ktoré má tepelné čerpadlo vykurovať.

 • Zachovávajú si tepelné čerpadlá typu zem-voda svoju účinnosť aj v zimnom období?

  Absolútne. Geotermálne tepelné čerpadlá sú pripravené na nepretržitý efektívny výkon aj v chladnom zimnom období: Je to možné vďaka tomu, že ani silné poklesy teploty vzduchu takmer neovplyvňujú spodné vrstvy pôdy, odkiaľ sa do vykurovacieho systému čerpá tepelná energia.

 • Aká je predpokladaná životnosť tepelného čerpadla zem-voda?

  Pri našich súčasných modeloch môžete očakávať životnosť 20-25 rokov prevádzky, kým bude potrebná výmena. V minulosti bola očakávaná životnosť tepelného čerpadla typu zem-voda len približne 15 rokov.

 • Aký je rozdiel medzi povrchovou a hĺbkovou geotermálnou energiou?

  Na vykurovanie vášho domu sa používa geotermálna energia z povrchu. Energiu získavajú povrchové kolektory v hĺbke približne 1,5 m pod zemou alebo geotermálne sondy v hĺbke okolo 100 m.